"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรได้นำคณะเยาวชน ที่ผ่านการโครงการฝึกอบรม มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปี 2561 ไปสักการะ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นสิริมงคล และพาคณะเยาวชนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการฝึกอบรม มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปี 2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 40 ปี โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ โดยมี นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมการให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางพัฒนา ศรีชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร คนที่ 2 เป็นประธานในพิธี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมลงนามกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือในการจัดการขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างประจำ โดยมีนางพัฒนา ศรีชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 2 เป็นประธานในการประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี