Loadin

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านขั้นพื้นฐานจงรักภักดี สามัคคี สมานฉันท์ฯ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแนววิถีพุทธ (รุ่นที่ 2) ปี 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดครงการประชุมสัมมนาประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเข้าร่วมสัมมนาโครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมงานโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว. )
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกมะนาวแบบสวนหลังบ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพกำนัน ผญบ. ในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดย ดร.สถิรพร นาคสุข นายก อบจ.ยส. มอบเสื้อกั้ก ให้กับคนขับรถมอไซค์รับจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการสานตะกร้าพลาสติกให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 .