"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

งโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป 28 ก.ค. 59
งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2559 27 ก.ค. 59
งโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร 15 ก.ค.
ง
รณรงค์สร้างแกนนำและกระแสปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด 5 ก.ค. 59
งศึกจีช็อคเจ็ตสกีโปรทัวร์ 2016 2-3 ก.ค. 59
งโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการจังหวัดยโสธร 13 มิ.ย. 59
งแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด 10 มิ.ย. 59
งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9 มิ.ย. 59
งประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 3 มิ.ย. 59
งโครงการอบรมเสริมสร้างแกนนำกลุ่มสตรี 2 มิ.ย. 59
งโครงการอบรมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ 31 พ.ค. 59
งโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสมุนไพร 30 พ.ค. 59
งอบรม โครงการสร้างเครือข่ายอาสาส มัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่ บ้าน และชุมชน จังหวัดยโสธร (อป.มช.) จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร 25 พ.ค. 59