"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *
 

ร่วมประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรม “ชาวยโสธรร้อยรวมดวงใจ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ยส. ประจำเดือน มกราคม 2560 ครั้งที่ 4/2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนงานการดำเนินงามตามแผนปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.ยส.) ประจำปี 2560
องค์การบริหารส่วนจังหองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดย นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 พร้อมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานเทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2560 "ฤดูหนาววิมานพญาแถนแดนสวรรค์" ครั้งที่ 2 ปี 2559 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 รอบชิงชนะเลิศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานเทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2560 "ฤดูหนาววิมานพญาแถนแดนสวรรค์" ครั้งที่ 2 ปี 2559 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานเทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2560 "ฤดูหนาววิมานพญาแถนแดนสวรรค์" ครั้งที่ 2 ปี 2559 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเย็บผ้าห่มและพรมเช็ดเท้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานเทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2560 "ฤดูหนาววิมานพญาแถนแดนสวรรค์" ครั้งที่ 2 ปี 2559 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดงานเทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2560 "ฤดูหนาววิมานพญาแถนแดนสวรรค์" ครั้งที่ 2 ปี 2559 ร่วมกับสำนักงานจังหวัดยโสธร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 - วันที่ 3 มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการสืบสานประเพณี งานบุญกองข้าวใหญ่ตุ้มโฮมเผ่าภูไท ประจำปี 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าพลาสติก ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (รุ่นที่ 2)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าพลาสติก ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (รุ่นที่ 3)
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมกำหนดการจัดงานเทศกาลบอลลูน และอาหารจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2560 “ฤดูหนาววิมานพญาแถนแดนสวรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2559”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมงาน “ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล”  (ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าพลาสติกให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (รุ่นที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” โดยเน้นการทำความดี ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดยโสธร ร่วมกันทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารสำนักงานขององค์การบริ ิหารส่วนจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ หน้าศาลากลาง (หลังใหม่) จังหวัดยโสธร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด สร้างชีวิตใหม่ให้ห่างไกลยา เสพติด (รุ่นที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร