"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้บริหารในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเข้าร่วมประชุมโครงการขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ต้อนรับคณะลูกเสือชาวบ้านและวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโ สธรประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโ สธรเข้าร่วมประชุมวางแผนการ จัดงานสถาปนาและงานกาชาดจัง หวัดยโสธร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
การแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด อบจ.ยโสธร โอเพ่น ประจำปีงบฯ 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโ สธรจัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562