องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการทำปุ๋ยอินทรีย์ ณ วัดป่าจันทวนาราม
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อำเภอเมืองยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมพิธีแถลงผลงาน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดยโสธร
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพผู้ปลูกยางพารา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จัดโ ครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแนววิถีพุทธ (รุ่นที่ 3)
 องค็การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมเกษตรกรกลุ่มอาชีพผู้ปลูกมันสำปะหลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปของ อบจ.ยโสธร เขต อ.มหาชนะชัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดอบรมพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อในท้องถิ่น
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรม "Bike for mom" ปั่นเพื่อแม่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนในสถานศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพร . .....................................