องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงลูกเสือชาวบ้าน 27 พ.ย. 58 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมซ้อมใหญ่ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ยโสธร 29 พ.ย. 58 
 องค์กการบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งวิมารพญาแถน 27 พ.ย. 58
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมพิจารณาโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน 26 พ.ย. 58
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมคณะทำงานจัดรูปแบบและกำกับขบวนกิจกรรม Bike for Dad 26 พ.ย. 58
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรมยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 24 พ.ย.2558
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 5 พ.ย.58
องค์การบริหารส่นจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย.2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 19 พ.ย. 58
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมซ้อมย่อย Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ยโสธร 22 พ.ย.2558
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรมยโสธรน้อมรำลึก 60 ปี ตามรอยพระบาทที่ยาตรา 16 พ.ย. 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการมูลฝอย 10 พ.ย. 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมการจัดงานย้อนรอยเสด็จ 9 พ.ย. 2558
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการกำจัดผัดตบชวา 6 พ.ย. 2558
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมแถลงข่าวการจัดงานย้อนรอยเสด็จฯ 6 พ.ย. 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(จิบกาแฟยาม)4 พ.ย. 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference)ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดครั้งที่7 3 พ.ย.2558
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมผู้บริหารปลัดองค์กรปกครองส่วนท้อง เพื่อรับมอบนโยบาย 3 พ.ย. 2558
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมหารือการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 2 พ.ย. 2558
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการทำปุ๋ยอินทรีย์ ณ วัดป่าจันทวนาราม
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อำเภอเมืองยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมพิธีแถลงผลงาน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดยโสธร
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพผู้ปลูกยางพารา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จัดโ ครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแนววิถีพุทธ (รุ่นที่ 3)
 องค็การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2559 ................................. .. ..........................................................