Loadin

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรม "Bike for mom" ปั่นเพื่อแม่ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรแจ้งประชาสัมพันธ์ประกวดภาพถ่าย Bike for MoM ปั่นเพื่อแม่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเข้าร่วมอบรมสัมมนาพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานตามกิจกรรม “Bike for MoM” ปั่นเพื่อแม่  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ 58 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมพิธีร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ ปี 58
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนในสถานศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมซ้อมใหญ่ขบวนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 2 สิงหาคม 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมพิธีถวาย/มอบเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรซ้อมย่อยขบวนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Mom 26 ก.ค.58 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 .