"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม ่ 2560 “ฤดูหนาววิมานพญาแถนแดนสวรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2559 “
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมงาน “ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล”  (ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าพลาสติกให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (รุ่นที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” โดยเน้นการทำความดี ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดยโสธร ร่วมกันทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารสำนักงานขององค์การบริ ิหารส่วนจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ หน้าศาลากลาง (หลังใหม่) จังหวัดยโสธร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด สร้างชีวิตใหม่ให้ห่างไกลยา เสพติด (รุ่นที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรให้โอวาทและพบปะคณะลูกเสือชาวบ้านจังหวัดยโสธร เพื่อเดินทางไปแสดงความอาลัยกราบถวายบังคม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการองค์หารบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิ์ภาพแนวทางการปฏิบัติกรณีหน่วยตรวจสอบต่าง ๆ ทักท้วงตั้งข้อสังเกตด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารและเบิกจ่ายงบประมาณของ อปท. ปี 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณวัด ในกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยกราบถวายบังคม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศ ทางการดำเนินงานและทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน พระบรมโกศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช