"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
โครงการสร้างแกนนำ นำสังคมของฉันห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2560
โครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนต้นแบบ
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร รุ่นที่ 1 เขตอำเภอไทยเจริญ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 
โครงการอบรมให้ความรู้ สมัชชาสตรี และสมัชชาครอบครัว ระดับจังหวัด ประจำปี 2560
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มสมุนไพร ประจำปี 2560