"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการ งานประเพณี "แห่มาลัยข้าวตอก" ประจำปี 2561 และร่วมต้อนรับ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และเข้าชมพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ณ วัดหอก่อง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จัดโครงการกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสื้อ - เนตรนารี โรงเรียนสังกัด อบจ.ยโสธร ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร (เมืองยศ) ตำบลเดิด โดยมี ท่านบพิตร โสมณวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา มาเป็นประธานในพิธีเปิดค่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ชั้น 4
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโ สธรร่วมมอบสิ่งของ "รวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2561"
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโ สธรบูรณาการร่วมกับสถานีตำร วจภูธรจังหวัดยโสธรจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส พติดในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร ขององค์การบริหารส่วนจังหวั ดยโสธร (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561