"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่าติ้ววิทยา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโ สธรจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอ เพียงบ้านคำครตา หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ และประกาศนียบัตร ให้นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และ ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์ ไว้แก่ราชการตำรวจตระเวนชาย แดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2561 โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จัดโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มผลิตปลาส้ม ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรแม่บ้า นท่าค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จัดโครงการอบรมฟื้นฟูสมถรรภาพผู้ติดยาเสพติด ระบบบังคับ (รุ่นที่ 3) โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแ ละปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ศป.ปส.อบจ.ยส.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่ว นจังหวัดยโสธร (ห้องประชุมสีเงิน) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดขบวนเข้าร่วมสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร