"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม"กาแฟรับอรุณ" เดือนมีนาคม 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประจำเดือน มีนาคม 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ร่วมกับจังหวัดยโสธร และเทศบาลเมืองยโสธร ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณท่าคำทอง ริมแม่น้ำชี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรมการแสดงรวมดาวจังหวัดยโสธร ณ เวทีกลางงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พุทธศักราช 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2562