Loadin

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งท ี่ 3/2558 
 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2558 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนโสธรเข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.) โรงเรียนบ้านโต่งโต้น ต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแนววิถีพุทธ ประจำปี 2558
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการเสริมสร้างความรู้และสร้างแกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังการค้ามนุษย์
.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยโสธร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดการแข่งขันฟุตบอล  อบจ.ยส.  โอเพ่น  ครั้งที่  2  ประจำปี  2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเข้าร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 13

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดย นายสถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรมอบเงินรายได้จากการขายดอกไม้
..... .และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งแด่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรและคณะกรรมการกาชาดจังหวัดยโสธร


.. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2558

.