"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

งประชุมสัมมนาเ ชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดทิศทางและการจัดทำทบทวนยุทธศาสตร์ 28 เม.ย. 59
งโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการสานตะกร้าพลาสติกให้ก ับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  ประจำปีงบประมาณ 2559 27 เม.ย. 59
งประชุมสัมมนาเ ชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดทิศทางและการจัดทำทบทวนยุทธศาสตร์ 27 เม.ย. 59
งประชุมการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน รากตามแนวทางและประชารัฐ 26 เม.ย. 59 ,
งรัฐพิธีวางพวงมาลาถว ายราชสักการะวันคล้ายวันสวร รคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 25 เม.ย 59
งงานแถลงข่าว งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัด ยโสธร ประจำปี 2559 20 เม.ย. 59
งโครงการอบรมพัฒนาอาชี พตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 3 20 เม.ย. 59
งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศชุดปฏิบัติการตำบล 20 เม.ย. 59
ง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาประกอบอาหาร ภาคเรียนที่ 1/2559 โรงเรียนกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 27/2559

ง
พิธีรดน้ำขอพรท่านผู้ว่ าราชการจังหวัดยโสธร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร 11 เม.ย. 59
งพิธีมอบโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน ผู้ประกอบการ ค้ายาสูบ และผู้ประกอบการโรงแรม ที่มียอดชำระภาษีสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2559 8 เม.ย. 59
งโครงการสัมมนาเพื่อสร ้างความรู้ในระเบียบและกฎหม ายเกี่ยวกับพลังงานธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกค รองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยโ สธร 8 เม.ย. 59
งรัฐพิธีพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมร าชวงศ 6 เม.ย. 59
งโครงการอบรมให้ความรู ้ด้านโภชนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโ สธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 5 เม.ย. 59
งประชุมปรึกษาหารือ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนจัง หวัดยโสธร (สภากาแฟ ฯ ) ประจำเดือน เมษายน 2559 5 เม.ย. 59
งโครงการฝึกอบรมลูกเสื อชาวบ้านขั้นพื้นฐาน เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระช นพรรษา 89 พรรษา ประจำปี 2559 4 เม.ย. 59
ง ประชาสัมพันธ์ระเบียบและกำหนดการการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.ยโสธร โอเพ่น ประจำปี 2559
ง
งานวันที่ระลึก “วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล ้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559
31 มี.ค.59
ง โครงการขับขี่ปลอดภั ยสวมหมวกนิรภัย 100 % ประจำปี 2559 30 มี.ค. 59
ง ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 30 มี.ค. 59
ง ส่งเสริมให้อนุรักษ์การจักสานภูมมิปัญญาไทย 29 มี.ค. 59
ง การแข่งขันกีฬา อบจ.สัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 10 25 มี.ค. 59
ง พิธีปิดโครงการบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กและเยาวชนผู้กร ะทำความผิด สร้างชีวิตใหม่ ให้ห่างไกลยาเสพติด
โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแ ละปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโ สธร (ศป.ปส.อบจ.ยส.) ประจำปีงบประมาณ 2559

งโครงการอบรมรณรงค์ประชาสัมพัน์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 18 มี.ค. 59
งโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถ ภาพเด็ก และเยาวชนผู้กระทำความผิด สร้างชีวิตใหม่ให้ห่างไกลยา เสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 14 มี.ค. 59
งประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 11 มี.ค. 59
งโครงการอบรมเสริมสร้างคว ามรู้และสร้างแกนนำเครือข่า ยเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ 8 มี.ค. 59
งมอบเงินในการจัดประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง ลูกทุ่งท้องที่ ท้องถิ่น ปี 2559 7 มี.ค. 59
งประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง ลูกทุ่งท้องที่ ท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ 6 มี.ค. 59
งประกวดร้องเพลงพร้อมหางเ ครื่อง ลูกทุ่งท้องที่ ท้องถิ่น ปี 2559 4 มี.ค. 59
งประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 4 มี.ค. 59
งลูกทุ่งท้องที่ ท้องถิ่น ปี 2559 รอบคัดเลือก 3 มี.ค. 59
ง
ประชุมเตรียมการซักซ้อมเ กี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินกา รออกสลากกาชาด ประจำปี 2559
ง
ประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง ลูกทุ่งท้องที่ ท้องถิ่น ปี 2559  2 มี.ค. 59
งพิธีเปิดงานสัปดาห์สถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2559 1 มี.ค. 59