"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
องค์การบริหารส่วนจังหวัดย โสธรร่วมประชุมการมอบแนวทาง การปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช บรมนาถพิตร และพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมเป็นจิตอาสาเตรียมงานจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบเมรุมาศจำลอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมในพิธีรับไฟหลวงพระร าชทานในพิธีถวายพระเพลิงพระ บรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระปิยะมหาราช ประจำปี 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมกับจังหวัดยโสธรออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านหนองแหน ม.1,7 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร