Loadin

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการสานตะกร้าพลาสติกให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมการติดตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2557-2558 ของจังหวัดยโสธร
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 58
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมการแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูงชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ปี 2558
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” ที่ จ.สกลนคร
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอประจำจังหวัดยโสธร ประจำ เดือนเมษายน 2558
.