ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เชื่อมโยงกับประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ gprocurement.go.th
(ข้อมู้ลตั้งแต่ 19 ก.พ. 61 - ปัจจุบัน)

จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับจัดเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ : 2018-10-12

จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับจัดเลี้ยงนักเรียนในโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ : 2018-10-08

ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1 - 0179 สายระหว่างบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา - ต่อเขตบ้านป่าเตย ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ตามแบบ อบจ.ยส. กำหนด

วันที่ : 2018-09-28

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1 - 0057 ระหว่าง ถนนแจ้งสนิท (หนองนางตุ้ม) หมู่ที่ 6 ตำบลสำราญ - บ้านขั้นไดใหญ่ หมู่ที่ 1,5 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20,222 ตารางเมตร ตามแบบ อบจ.ยส. กำหนด

วันที่ : 2018-09-18

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1 - 0117 ระหว่างเทศบาล ตำบลทรายมูล หมู่ที่ 1,5 ตำบลทรายมูล - บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1,8 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,305 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,830 ตารางเมตร ตามแบบ อบจ.ยส. กำหนด

วันที่ : 2018-09-18

ซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ. 1 - 0176 ระหว่างถนนอรุณประเสริฐ - บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5,12 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว - บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ : 2018-08-30

ค่าใช้จ่ายการประเมินองค์กร เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ : 2018-08-22

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย ยส.ถ. 1 - 0117 ระหว่างเทศบาลตำบลทรายมูล หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ตำบลทรายมูล - บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1,8 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 216 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด

วันที่ : 2018-08-14

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย ยส.ถ. 1 - 0127 ระหว่างบ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเปือย - บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด

วันที่ : 2018-07-04

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1 - 0134 ระหว่างบ้านนาถ่ม หมู่ที่ 2,12 ตำบลดงแคนใหญ่ - บ้านนาแก หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด

วันที่ : 2018-06-22

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1 - 0096 ระหว่างบ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่ 2,10 ตำบลดู่ทุ่ง - บ้านโพนขวาว หมู่ที่ 6 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 322 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด

วันที่ : 2018-06-22

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

วันที่ : 2018-06-14

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1 - 0104 ระหว่างบ้านแดง หมู่ที่ 7,13,17 ตำบลโพนงาม - บ้านคำผักกูด หมู่ที่ 2 - บ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 4,8,10 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ตอน คำผักกูด - คำผักหนาม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด

วันที่ : 2018-05-03

จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับจัดเลี้ยงนักเรียนในโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ : 2018-04-19

ผลการค้นหาข้อมูลล่าสุดจำนวน 14 รายการ