ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เชื่อมโยงกับประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ gprocurement.go.th
(ข้อมู้ลตั้งแต่ 19 ก.พ. 61 - ปัจจุบัน)

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย ยส.ถ. 1 - 0127 ระหว่างบ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเปือย - บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด

วันที่ : 2018-07-04

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1 - 0134 ระหว่างบ้านนาถ่ม หมู่ที่ 2,12 ตำบลดงแคนใหญ่ - บ้านนาแก หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด

วันที่ : 2018-06-22

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1 - 0096 ระหว่างบ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่ 2,10 ตำบลดู่ทุ่ง - บ้านโพนขวาว หมู่ที่ 6 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 322 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด

วันที่ : 2018-06-22

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

วันที่ : 2018-06-14

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1 - 0104 ระหว่างบ้านแดง หมู่ที่ 7,13,17 ตำบลโพนงาม - บ้านคำผักกูด หมู่ที่ 2 - บ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 4,8,10 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ตอน คำผักกูด - คำผักหนาม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด

วันที่ : 2018-05-03

จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับจัดเลี้ยงนักเรียนในโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ : 2018-04-19

ผลการค้นหาข้อมูลล่าสุดจำนวน 6 รายการ