ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เชื่อมโยงกับประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ gprocurement.go.th
(ข้อมู้ลตั้งแต่ 19 ก.พ. 61 - ปัจจุบัน)

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กง 2595 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-16

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1 - 0313 หมู่ที่ 1,13 ตำบลห้วยแก้ง - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-15

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ อำเภอเลิงนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-14

จ้างขุดลอกลำห้วยถ้ำเต่า (ตอนบน) ระหว่างบ้านเหล่าหันทราย หมู่ที่ 6 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ - บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-05

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0200 ระหว่างบ้านใหม่ชมพู หมูที่ 7 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ - แยกบ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 1,6,8 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 453 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-27

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1 - 0253 ระหว่างบ้านหนองคู หมู่ที่ 1,2,6,7 ตำบลหนองคู - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (สายบ่อขยะ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-23

จ้างทำมาลัยข้าวตอกเพื่อร่วมขบวนแห่และจัดหารถขบวนแห่ตามโครงการส่งเสริมประเพณีแห่มาลัยข้วตอก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-21

ผลการค้นหาข้อมูลล่าสุดจำนวน 7 รายการ