ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เชื่อมโยงกับประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ gprocurement.go.th
(ข้อมู้ลตั้งแต่ 19 ก.พ. 61 - ปัจจุบัน)

จ้างเหมารถ ROLL OFF จำนวน 2 พ่วง ขนย้ายขยะอันตรายไปกำจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-18

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-04

ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ : 2018-07-03

จ้างจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-02

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-19

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กค 3046 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-18

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) จำนวน ๗ รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-18

จ้างขุดลอกลำห้วยโสกนกเต้น ระหว่างบ้านบะนางเจิม หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยแก้ง - บ้านนาซึม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-11

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ สำหรับ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-04

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-30

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-28

จ้างขุดลอกลำห้วยแกว ระหว่างบ้านคำครตา หมู่ที่ ๓,๙ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร - ต่อเขตบ้านหวาย ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-25

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-24

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-02

ซื้อวัสดุฝึกอบรมสำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทำปลาส้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-18

จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-03

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-20

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และโรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-23

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-04

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร แบบกระจก สำหรับโรงเรียนชุมชนนากอกหนองบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-03

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๔๙๘ ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-02

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-29

จ้างหาเวทีและเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุมระบบเสียง เพื่อใช้ตามโครงการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด อบจ.ยโสธร โอเพ่น ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-29

ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์เพื่อใช้ใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-28

ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น CMS-2h จำนวน 25 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-28

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กง 2595 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-16

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1 - 0313 หมู่ที่ 1,13 ตำบลห้วยแก้ง - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-15

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ อำเภอเลิงนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-14

จ้างขุดลอกลำห้วยถ้ำเต่า (ตอนบน) ระหว่างบ้านเหล่าหันทราย หมู่ที่ 6 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ - บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-05

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0200 ระหว่างบ้านใหม่ชมพู หมูที่ 7 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ - แยกบ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 1,6,8 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 453 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-27

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1 - 0253 ระหว่างบ้านหนองคู หมู่ที่ 1,2,6,7 ตำบลหนองคู - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (สายบ่อขยะ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-23

จ้างทำมาลัยข้าวตอกเพื่อร่วมขบวนแห่และจัดหารถขบวนแห่ตามโครงการส่งเสริมประเพณีแห่มาลัยข้วตอก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-21

ผลการค้นหาข้อมูลล่าสุดจำนวน 32 รายการ