ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เชื่อมโยงกับประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ gprocurement.go.th
(ข้อมู้ลตั้งแต่ 19 ก.พ. 61 - ปัจจุบัน)

จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-10-18

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติงานของรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร คนที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-24

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ. 1 - 0176 ระหว่างถนนอรุณประเสริฐ - บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5,12 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว - บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 2018-09-21

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านหัวงัว หมู่ที่ 2,9,14 - บ้านกุดหิน หมู่ที่ 4 ตำบลกำแมด - บ้านผักกะย่า หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-19

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก ระหว่างบ้านหนองตุ หมู่ที่ 6,12 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร - เขตบ้านโป่ง ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 515 เมตรหนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-18

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๑๒๑ ระหว่างบ้านทุ่งนางโอก หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งนางโอก - บ้านน้ำคำเกลี้ยง หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-18

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สำหรับโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-18

จ้างฝึกอบรมการใช้ระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-18

ซื้อโปรแกรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-18

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านดอนกลอง หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองเรือ - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-16

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๒๐๘ ระหว่างบ้านร่มโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านโพธิญาณ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านตาไก้ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔,๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-16

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก ระหว่างบ้านค้อเหนือ หมู่ที่ ๑ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลค้อเหนือ - บ้านผือ หมู่ที่ ๕,๑๑ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-13

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองเรือ - บ้านหนองเสือตาย หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-12

จ้างก่อสร้างถนนดิน ระหว่างบ้านลุมพุก หมู่ที่ 1,2 ตำบลลุมพุก - บ้านนาเวียง หมู่ที่ 6,11 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร - ลำเซบายต่อเขต อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-09

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านโคกสวาท หมู่ที่ 10 ตำบลนาโส่ - บ้านผักกะย่า หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเปื่อย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบจ.ยส กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-09

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านคำม่วงไข่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม - บ้านโนนป่าข่า หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร (ตอนที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-09

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านนาสะไมย์ หมู่ที่ 1,2,11,13 ตำบลนาสะไมย์ - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 1,7 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-09

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล - บ้านกำแมด หมู่ที่ 7 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-09

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-09

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย ยส.ถ. 1 - 0117 ระหว่างเทศบาลตำบลทรายมูล หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ตำบลทรายมูล - บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1,8 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 2018-09-07

จ้างรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-08-30

จ้างรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง สำหรับกองกิจการสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-03

จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-08-29

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-08-21

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว - ดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-08-21

จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-08-20

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-08-20

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-08-20

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-08-16

ซื้อกระเป๋า สำหรับโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-08-08

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-31

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-26

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-26

จ้างเหมารถ ROLL OFF จำนวน 2 พ่วง ขนย้ายขยะอันตรายไปกำจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-18

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-04

ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ : 2018-07-03

จ้างจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-02

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-19

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กค 3046 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-18

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) จำนวน ๗ รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-18

จ้างขุดลอกลำห้วยโสกนกเต้น ระหว่างบ้านบะนางเจิม หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยแก้ง - บ้านนาซึม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-11

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ สำหรับ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-04

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-30

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-28

จ้างขุดลอกลำห้วยแกว ระหว่างบ้านคำครตา หมู่ที่ ๓,๙ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร - ต่อเขตบ้านหวาย ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-25

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-24

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-02

ซื้อวัสดุฝึกอบรมสำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทำปลาส้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-18

จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-03

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-20

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และโรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-23

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-04

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร แบบกระจก สำหรับโรงเรียนชุมชนนากอกหนองบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-03

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๔๙๘ ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-02

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-29

จ้างหาเวทีและเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุมระบบเสียง เพื่อใช้ตามโครงการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด อบจ.ยโสธร โอเพ่น ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-29

ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์เพื่อใช้ใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-28

ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น CMS-2h จำนวน 25 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-28

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กง 2595 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-16

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1 - 0313 หมู่ที่ 1,13 ตำบลห้วยแก้ง - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-15

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ อำเภอเลิงนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-14

จ้างขุดลอกลำห้วยถ้ำเต่า (ตอนบน) ระหว่างบ้านเหล่าหันทราย หมู่ที่ 6 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ - บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-05

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0200 ระหว่างบ้านใหม่ชมพู หมูที่ 7 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ - แยกบ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 1,6,8 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 453 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-27

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1 - 0253 ระหว่างบ้านหนองคู หมู่ที่ 1,2,6,7 ตำบลหนองคู - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (สายบ่อขยะ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-23

จ้างทำมาลัยข้าวตอกเพื่อร่วมขบวนแห่และจัดหารถขบวนแห่ตามโครงการส่งเสริมประเพณีแห่มาลัยข้วตอก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-21

ผลการค้นหาข้อมูลล่าสุดจำนวน 65 รายการ