กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

อำนาจหน้าที่ของ กองคลัง

4. กองคลังมีผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง
และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นฝ่าย คือ

4.1 ฝ่ายการเงินมีงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
            4.1.1 งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน ฝากเงิน เก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบการเงิน
            4.1.2 งานหักภาษีเงินได้และนำส่ง
            4.1.3 งานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอื่น ๆ
            4.1.4 งานตัดโอนอัตราเงินเดือนค่าจ้าง
            4.1.5 งานขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จตกทอด
            4.1.6 งานเบิกจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จตกทอด
            4.1.7 งานส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
            4.1.8 งานขออนุมัติเบิกตัดปี และขยายเวลาเบิกจ่าย
            4.1.9 งานจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำวันและประจำปี
            4.1.10 งานจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
            4.1.11 งานจัดส่งชำระเงินกู้ กสอ.
            4.1.12 งานจัดเก็บฎีกา เบิกจ่ายเงินเพื่อรอการตรวจสอบ
            4.1.13 งานตรวจฎีกาเบิกเงินและควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ
            4.1.14 งานวิชาการเกี่ยวกับการเงิน
            4.1.15 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


4.2 ฝ่ายการบัญชีมีงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
            4.2.1 งานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีทุกประเภท
            4.2.2 งานจัดทำทะเบียนคุมรายจ่าย และรายได้ทุกประเภท
            4.2.3 งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท
            4.2.4 งานจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง
            4.2.5 งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำของกองคลัง
            4.2.6 งานจัดส่งเงินสะสม สมทบกองทุน กสอ และการรายงาน
            4.2.7 งานยืมเงินสะสม
            4.2.8 งานงานตรวจสอบงานการเงิน การบัญชีของ สตง หน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่น
            4.2.9 งานวิชาการด้านบัญชี
            4.2.10 งานรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลทางด้านบัญชี
            4.2.11 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

4.3 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินมีงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

            4.3.1 งานจัดซื้อ จัดจ้างเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่าย
            4.3.2 งานจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการซ่อมแซม บำรุง รักษาพัสดุ และการเบิกจ่าย
            4.3.3 งานจัดทำแผน การจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
            4.3.4 งานควบคุม ตรวจสอบและรับจ่ายพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
            4.3.5 งานวิชาการพัสดุและทรัพย์สิน
            4.3.6 งานพัสดุจัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายงานแผนการจัดหาพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            4.3.7 งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
            4.3.8 งานต่อใบอนุญาตใช้ยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
            4.3.9 งานจัดทำงบทรัพย์สินและการรายงาน
            4.3.10 งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
            4.3.11 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
             
,4.4 ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้มีงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
            4.4.1 งานจัดเก็บรายได้ทุกประเภทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
            4.4.2 งานการจัดทำทะเบียนคุมเงิน รายได้ทุกประเภท
            4.4.3 งานจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกประเภท
            4.4.4 งานรายงานเงินรายได้ ประจำเดือน ประจำปี
            4.4.5 งานประมาณการรายรับ เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบเพิ่มเติม
            4.4.6 งานจัดทำทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงิน
            4.4.7 งานธุรกิจของกองคลัง
            4.4.8 งานรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
            4.4.9 งานตรวจฎีกาเบิกเงินและควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ
            4.4.10 งานวิชาการด้านการจัดเก็บรายได้
            4.4.11 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย