กองการศึกษาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

กองการศึกษาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

นายรุ่งรัก  ลูกบัว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารการศึกษา


นายสมชาย  เนินทราย
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายประทีป .ชัยศรี
ศึกษานิเทศก์ คศ 2

นางสุวารี .เกตุศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาววัชรินทร์ มาพร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


สิบเอกจักรภพ ขันติวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายวีระวัชร พิจารณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ

นางผกามาศ  ชรากาหมุด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางวิไลลักษณ์ สุภาล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายวิโรจ ภูนาสูง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางเนตรดาว  บุตรใส
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางนุศรา งามสาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายส่งเสริมกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว


(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายส่งเสริมกีฬา
นันทนาการและการท่องเที่ยว


นายวิมาน  ภูนาสูง
นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ


นายเต็มใจ เศิกศิริ
นักสันทนาการชำนาญการ

นายชวการ จันทร์สำโรง
นักสันทนาการปฏิบัติการ


นายพิษณุ  บัวระบัติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายปุณณรัตน์ ผันอากาศ
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน


*ประวัติบุคลากรกองการศึกษาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร*