กองการศึกษาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

กองการศึกษาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

นายรุ่งรัก  ลูกบัว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารการศึกษา


นายสมชาย  เนินทราย
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาวดรุณี .เผ่าทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสุวารี .เกตุศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายประทีป .ชัยศรี
ศึกษานิเทศก์ คศ 2ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ


นางผกามาศ  ชรากาหมุด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางวิไลลักษณ์ สุภาล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายวิโรจ ภูนาสูง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางเนตรดาว  บุตรใส
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนางกัญญารัตน์  เมืองโคตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายส่งเสริมกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว


(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายส่งเสริมกีฬา
นันทนาการและการท่องเที่ยวนายวิมาน  ภูนาสูง
นักวิชาการการศึกษาชำนาญการนายเต็มใจ เศิกศิริ
นักสันทนาการชำนาญการ


นายพิษณุ  บัวระบัติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


*ประวัติบุคลากรกองการศึกษาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร*