รายรับ-รายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

ประจำปี 2559

รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2559
รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2559
รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2559
รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤภาคม 2559
รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2559
รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2559
รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2559

รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2559
รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559
รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤษจิกายน 2559

รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559