ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เชื่อมโยงกับประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ gprocurement.go.th
(ข้อมู้ลตั้งแต่ 19 ก.พ. 61 - ปัจจุบัน)

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-21

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-21

ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-23

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1 - 0104 ระหว่างบ้านแดง หมู่ที่ 7,13,17 ตำบลโพนงาม - บ้านคำผักกูด หมู่ที่ 2 - บ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 4,8,10 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ตอน คำผักกูด - คำผักหนาม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 2018-05-23

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่างถนนแจ้งสนิท - บ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลสำราญ - บ้านขั้นไดใหญ่ หมู่ที่ 1,5 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 322 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 2018-05-23

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-22

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่างบ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่ ๒,๑๐ ตำบลดู่ทุ่ง - เชื่อมถนนแจ้งสนิทค้อเหนือ บ้านค้อเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-23

จ้างขุดลอกลำห้วยแกว ระหว่างบ้านคำครตา หมู่ที่ ๓,๙ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร - ต่อเขตบ้านหวาย ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-23

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1 - 0214 ระหว่างถนนเลี่ยงเมืองยโสธร ตำบลในเมือง - บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 5,9 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 535 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 2018-05-23

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-21

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ สำหรับกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-16

ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-18

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-15

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1 - 0052 ระหว่างถนนแจ้งสนิท บ้านค้อเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลค้อเหนือ - บ้านพลับ หมู่ที่ 4 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-18

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1,8,10 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร - ต่อเขตบ้านมะหรี่ ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-18

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-16

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สำหรับกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-16

จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-16

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ สำหรับ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-16

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-16

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-15

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล - บ้านคำเลา หมู่ที่ 11 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ตอนที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-08

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-15

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-15

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-15

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองกิจการสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-10

ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ อำเภอทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-15

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ อำเภอทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-15

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-15

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 ตำบลนาโส่ - บ้านผักกะย่า หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-10

ซื้อวัสดุฝึกอบรมสำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทำปลาส้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-10

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านคำแขนศอก หมู่ที่ 6 - บ้านดอนนกชุม หมู่ที่ 7 ตำบลดงมะไฟ - บ้านดู่ลาด หมู่ที่ 1,9 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,850 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-09

ซื้อถุงผ้าบรรจุวัสดเครื่องเขียนสำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทำปลาส้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-10

ซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-08

ซื้อถุงผ้าบรรจุเอกสารเพื่อใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-08

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 5,9 ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร - บ้านกำแมด หมู่ที่ 1,7,16 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 4,400 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-08

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก ระหว่างบ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1,8 ตำบลหัวเมือง -บ้านขาม หมู่ที่ 5,12 ตำบลคูเมือง - บ้านแดงหมู่ที่ 7 ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-03

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0276 ระหว่างบ้านหนองยาง หมู่ที่ 2,14 ตำบลโคกสำราญ - บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-03

จ้างบั้งไฟสวยงามพร้อมรถแห่เพื่อเข้าร่วมในงานตามโครงการร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-03

จ้างบั้งไฟแสนขึ้นสูงพร้อมผู้จุดบั้งไฟเพื่อเข้าร่วมในงานตามโครงการร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-03

จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ. 1 - 0024 ระหว่างบ้านคำแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลดงเจริญ - บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-03

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านดอนกลอง หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองเรือ - บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่ 1,2,11,13 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 3,370 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-07

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านโสกขุมปูน หมู่ที่ 2 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 - บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาโส่ - บ้านกุดหิน หมู่ที่ 4,15 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-07

จ้างจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-08

จ้างขบวนแห่เพื่อเข้าร่วมในงานตามโครงการร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-03

จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1 - 0244 สายระหว่างบ้านโสกผักหวาน - บ้านหนองแคน ช่วงบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแก้ง - บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-03

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล - บ้านโต่งโต้น หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-30

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ.1 - 0221 ระหว่างบ้านเหล่าไฮ หมู่ที่ 2 - บ้านเหล่าหุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าไฮ- บ้านหนองกบ หมู่ที่ 4,8 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-03

ซื้อถุงผ้าบรรจุเอกสารเพื่อใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้คุณค่าอาหารและโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-02

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-02

จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1 - 0107 สายระหว่างบ้านตาลบก - บ้านหินสิ่ว ช่วงบ้านศรีสมพร หมู่ที่ 9 ตำบลสามแยก - บ้านหินสิ่ว หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-02

จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1 - 0161 สายระหว่างบ้านบะนางเจิม - บ้านตอบาก ช่วงบ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหมี - บ้านดอนกกบาก หมู่ที่ 7 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-02

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านโชคชัยพร หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ -บ้านหนองชุม หมู่ที่ 6,15 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-02

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส. ถ. 1 - 0193 ระหว่างบ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 1,4,8,9 ตำบลฟ้าหยาด - บ้านขาม หมู่ที่ 5,12 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-02

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0260 ระหว่างบ้านดงสวาง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว - บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-02

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0299 ระหว่างบ้านดงยาง หมู่ที่ 5,11 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย - บ้านหนองเลิง หมู่ที่ 3 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (ตอนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-02

ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับจัดเลี้ยงนักเรียนในโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 2018-05-01

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส. ถ.1 - 0135 ระหว่างบ้านนาห่อม หมู่ที่ 1,6 ตำบลนาคำ - บ้านโคกโก่ย หมู่ที่ 9 - บ้านนาเวียง หมู่ที่ 6,11 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-01

จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1 - 0103 สายระหว่างบ้านแดง - บ้านนางาม - บ้านจำปา ช่วงบ้านนางาม หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม - บ้านจำปา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-01

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1 - 0124 ระหว่างบ้านเทพเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลไทยเจริญ - บ้านโสกน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-01

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0069 ระหว่างบ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 6 ตำบลกระจาย - บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1,2,3,4,8,9 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-01

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0177 ระหว่างบ้านผือฮี หมู่ที่ 1,8 ตำบลผือฮี - บ้านสงยาง หมู่ที่ 1,8 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-01

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0195 ระหว่างบ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 1,4,8,9 ตำบลฟ้าหยาด - บ้านหว้าน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-01

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0296 ระหว่างบ้านเหมือด หมู่ที่ 5 ตำบลฟ้าหยาด - บ้านคุ้ม หมู่ที่ 2,6,9 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-01

ซื้อกระเป๋าผ้าฝ้ายใส่เอกสาร เพื่อนำมาใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ศป.ป.ส.อบจ.ยส.) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-01

ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ศป.ป.ส.อบจ.ยส.) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-05-01

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-30

จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-24

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-30

จ้างหาเวทีและเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุมระบบเสียง เพื่อใช้ตามโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ ต้านยาเสพติด อบจ.ยโสธร โอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-27

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-24

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-23

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-23

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-19

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-19

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองกิจการสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-17

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองกิจการสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-17

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 281 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-19

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ อำเภอเมืองยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-19

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ อำเภอเมืองยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-19

จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Focus เลขรหัสพัสดุ 420 53 0017 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-17

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และโรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-17

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0216 ระหว่างบ้านเลียบ หมู่ที่ 3,6 ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย - บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 545 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-10

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-03

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ๒ บาน สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-09

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1- 0233 ระหว่างบ้านสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลสำราญ - บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 - แยกบ้านพลับ หมู่ที่ 4 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-05

ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน แบบไม้ สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก

วันที่ : 2018-04-05

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-30

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านทุ่งนางโอก หมู่ที่ 1,3 ตำบลทุ่งนางโอก - บ้านสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 4,175 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-04

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-02

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร แบบกระจก สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-03

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร แบบกระจก สำหรับโรงเรียนชุมชนนากอกหนองบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-03

ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-03

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-04

ซื้อกระเป๋าผ้าบรรจุวัสดุเครื่องเขียนเพื่อใช้ในโครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้ปลูกมันสำปะหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-27

จ้างขุดลอกลำห้วยขั้นไดใหญ่ ระหว่างบ้านโคกมนัส หมู่ที่ 9 ตำบลขั้นไดใหญ่ - บ้านตับเต่า หมู่ที่ 11,12 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ยาว 1,430 เมตร ลึกเก็บกัก 3.50 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-28

ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อ IT. ประกอบการศึกษา ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-29

ซื้อถุงผ้าบรรจุเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-04-02

จ้างเหมารถโดยสาร ไม่ประจำทาง ปรับอากาศ จำนวน ๓๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน สำหรับโครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-30

จ้างขุดลอกลำห้วยอีซู ระหว่าง หมู่ที่ 14 เขตเทศบาลตำบลทรายมูล (ริมทุ่ง) - บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 8 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-27

ผลการค้นหาข้อมูลล่าสุดจำนวน 100 รายการ