ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เชื่อมโยงกับประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ gprocurement.go.th
(ข้อมู้ลตั้งแต่ 19 ก.พ. 61 - ปัจจุบัน)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-20

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-18

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-18

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-20

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-20

จ้างขุดลอกห้วยคำม่วง ระหว่างบ้านหัวนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก้ง - บ้านคำน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-13

ซื้อวัสดุฝึกอบรมเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทอเสื่อกกและแปรรูปเสื่อกก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-16

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 11 รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-19

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-18

จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 คัน สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-19

จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-18

จ้างจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ติดตั้ง ณ บริเวณหน้าตึกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-18

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1 - 0134 ระหว่างบ้านนาถ่ม หมู่ที่ 2,12 ตำบลดงแคนใหญ่ - บ้านนาแก หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 2018-07-17

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1 - 0096 ระหว่างบ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่ 2,10 ตำบลดู่ทุ่ง - บ้านโพนขวาว หมู่ที่ 6 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 322 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 2018-07-17

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ อำเภอมหาชนะชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-16

ซื้อจัดซื้่อวัสดุสำนักงานสำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-13

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่าง หมู่ที่ 16 เขตเทศบาลตำบลทรายมูล (หลังโรงเรียนทรายมูลวิทยา) - หมู่ที่ 6 บ้านนาโป่ง ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-13

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-11

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-11

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-11

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-11

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านคำม่วงไข่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม - บ้านโนนป่าข่า หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-10

จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 คัน สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-10

จ้างขุดลอกลำห้วยบง ระหว่างบ้านหนองก้าว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหมี - บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 1,13 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-10

จ้างเหมารถ ROLL OFF จำนวน 2 พ่วง ขนย้ายขยะอันตรายไปกำจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-04

จ้างจ้างเคาะพ่นสีรถยนต์พร้อมขัดสีทั้งคัน สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง - 2333 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-09

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองกิจการสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-06

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองกิจการสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-06

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-05

จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้ปลูกผักและผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-04

จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-04

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-05

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0295 ระหว่างแยกบ้านส้มผ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ - บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 1,6,8 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-05

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0294 ระหว่างบ้านหัวดอน หมู่ที่ 4 ตำบลผือฮี - บ้านโพนจาน หมู่ที่ 7 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-05

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0283 ระหว่างบ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลค้อวัง - บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 3,4,5,9 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-05

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1- 0151 สายระหว่างบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนางโอก - บ้านโคกมนัส หมู่ที่ 9 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-05

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1 - 0264 ระหว่างบ้านหนองแซง หมู่ที่ 3,15 ตำบลโพนงาม - บ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 4,8,10 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-05

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านสร้างแต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร - ต่อเขตบ้านหนองผักแว่น ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-05

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่าง หมู่ที่ 4 เขตเทศบาลตำบลทรายมูล (หลังวัดใต้) - บ้านเหล่าเมย หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-05

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก ระหว่างบ้านนาดี หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเมือง-บ้านปลาปึ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-05

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0018 ระหว่างบ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลดงแคนใหญ่ - บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 1,2 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-05

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ.1 - 0140 ระหว่างบ้านทุ่งนางโอก หมู่ที่ 1,3 ตำบลทุ่งนางโอก - บ้านวังแคน หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-05

จ้างขุดลอกลำห้วยกุดกว้าง (ตอนบน) ระหว่างบ้านบกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลกุดน้ำใส - บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 1,2,8 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-05

ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต และเครื่องดนตรีสากล สำหรับโรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-04

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 48 รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-04

จ้างเหมาคณะกลองยาวเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้ปลูกผักและผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-04

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-03

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0076 ระหว่างบ้านดงมะหรี่ หมู่ที่ 2,10 ตำบลค้อวัง - บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 3,4,5,9 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 749 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-07-02

ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ : 2018-06-28

จ้างจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-29

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายระหว่างบ้านหัวคำ หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ - บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-28

จ้างขุดลอกลำห้วยทวน ระหว่างบ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 - บ้านนาดีน้อย หมู่ที่ 9,12 ตำบลนาสะไมย์ - บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5,6 ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 850 เมตร ลึก 3.50 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-28

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 48 รายการ สำหรับ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-26

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรม สำหรับกองกิจการสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-22

ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น CMS-2h (บรรจุถัง 200 ลิตร) จำนวน 35 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-25

ซื้อหินคลุก จำนวน 158 ลูกบาศก์เมตร และ หิน 3/8 จำนวน 90 ลูกบาศก์เมตร สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-25

ซื้อกระเป๋าเอกสาร สำหรับกองกิจการสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-22

จ้างจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-20

จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ศป.ป.ส.อบจ.ยส.) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-21

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สำหรับโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-19

ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับกีฬากรีฑา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-19

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-19

ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับกีฬาฟุตซอล โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-19

ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับกีฬาฟุตบอล โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-19

จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนนว 1 คัน สำหรับกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-19

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-19

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-19

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กค 3046 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-13

จ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ของห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-18

ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ ๕ ส. (กิจกรรมคัดแยกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-18

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-18

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) จำนวน ๗ รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-15

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-13

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กค 3046 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-11

จ้างขุดลอกลำห้วยขั้นไดใหญ่ ระหว่างบ้านโคกมนัส หมู่ที่ ๙ ตำบลขั้นไดใหญ่ - บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-15

ซื้อจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในกระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ระบบบังคับบำบัด โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ศป.ป.ส.อบจ.ยส.) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-15

ซื้อวัสดุฝึกอบรมเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทอผ้าขาวม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-15

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-15

จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-13

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๔ รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-13

จ้างจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าม่านห้องนายกและหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-14

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ สำหรับ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-14

ซื้อวัสดุกีฬาสำหรับกีฬามวยไทยสมัครเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-14

จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-11

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0224 ระหว่างบ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 1,6,8 ตำบลศรีแก้ว - บ้านหนองบึง หมู่ที่ 4 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 379 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-13

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-12

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ .1 - 0270 ระหว่างบ้านหนองบอน หมู่ที่ 1,18 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม - บ้านหนองสนม หมู่ที่ 3,10 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 465 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-12

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม สำหรับกองกิจการสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-11

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0298 ระหว่างบ้านคุ้ม หมู่ที่ 2,6,9 ตำบลคูเมือง - บ้านแดง หมู่ที่ 7 ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-12

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ที่นอนสำหรับนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-11

ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการพูด อ่าน เขียน ในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-11

จ้างขุดลอกลำห้วยโสกนกเต้น ระหว่างบ้านบะนางเจิม หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยแก้ง - บ้านนาซึม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-07

จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-08

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-06

โล่รางวัล กรอบรูป และวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประกวดกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ : 2018-06-06

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. ๑-๐๑๘๒ ระหว่างบ้านพลไว หมู่ที่ ๓,๘ ตำบลคูเมือง - บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-07

จ้างขุดลอกลำห้วยโสกขาหมู ระหว่างบ้านดอนกอง หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล - บ้านนาโส่ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-07

จ้างขุดลอกลำห้วยโสกนกเต้น ระหว่างบ้านบะนางเจิม หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยแก้ง - บ้านนาซึม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-07

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กง 3498 ยโสธร สำหรับกองกิจการสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-05

ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ศป.ป.ส.อบจ.ยส.) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-06-06

ผลการค้นหาข้อมูลล่าสุดจำนวน 100 รายการ