ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เชื่อมโยงกับประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ gprocurement.go.th
(ข้อมู้ลตั้งแต่ 19 ก.พ. 61 - ปัจจุบัน)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-20

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-20

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-20

เช่าจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-20

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0230 ระหว่างบ้านสงยาง หมู่ที่ 1,8 ตำบลสงยาง - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-19

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเปิด สำหรับโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-16

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-15

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1-0162 ระหว่างบ้านบะนางเจิม หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 6 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-14

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1- 0245 ระหว่างบ้านบะนางเจิม หมูที่ 7 ตำบลห้วยแก้ง - บ้านหนองหมี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-13

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1 - 0313 หมู่ที่ 1,13 ตำบลห้วยแก้ง - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-13

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านดงเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลนาโส่ - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-12

จ้างซ่อมแซมพนังกันน้ำหนองไข่นุ่น ระหว่างบ้านสำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร - บ้านกุดเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-12

จ้างก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดยโสธร (อาคาร OTOP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-12

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ อำเภอเลิงนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-12

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ อำเภอเลิงนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-12

ซื้อเสื้อผ้สำหรับผู้เข้ารับการบำบัด โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิด สร้างชีวิตใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ศป.ปส.อบจ.ยส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-06

ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิด สร้างชีวิตใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ศป.ปส.อบจ.ยส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-06

ซื้อกระเป๋าผ้าฝ้ายใส่เอกสาร เพื่อนำมาใช้ในโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิด สร้างชีวิตใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ศป.ปส.อบจ.ยส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-05

จ้างขุดลอกลำห้วยส้มผ่อ ระหว่างบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลสามัคคี - บ้านกุดแห่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-03-05

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0200 ระหว่างบ้านใหม่ชมพู หมูที่ 7 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ - แยกบ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 1,6,8 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 453 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-27

ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-26

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-26

จ้างจัดจ้างอาหารโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-26

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1 - 0118 ระหว่างบ้านทุ่งแต้ หมู่ที่ 1,3,8 - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแต้ - บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5,6 ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-26

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0183 ระหว่างแยกบ้านพรหมนิยม หมู่ที่ 7 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 453 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-26

ซื้อถุงผ้าบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-26

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-26

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0005 ระหว่างบ้านกุดคอก่าน หมู่ที่ 3,13 ตำบลโคกสำราญ - บ้านนาจาน หมู่ที่ 11,15 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-23

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1 - 0078 ระหว่างบ้านแคนน้อย หมู่ที่ 1,2 ตำบลแคนน้อย - บ้านดงแคนใหญ่ หมู่ที่ 1,4,9,10,13 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-23

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1 - 0253 ระหว่างบ้านหนองคู หมู่ที่ 1,2,6,7 ตำบลหนองคู - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (สายบ่อขยะ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-23

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0250 ระหว่างบ้านหวาย หมู่ที่ 4,15 ตำบลสามัคคี - บ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ 1,6,10 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-23

จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย ยส.ถ. 1 - 0164 ระหว่างบ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหมี - บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-23

จ้างการจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่บริเวณซุ้มจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-21

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0142 ระหว่างบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 5,9 - บ้านบากน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-21

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 52 รายการ

วันที่ : 2018-02-20

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-19

ซื้อจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ในโครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติด ระบบบังคับบำบัด โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ศป.ปส.อบจ.ยส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-02-19

ผลการค้นหาข้อมูลล่าสุดจำนวน 37 รายการ