รายรับ-รายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

ประจำปี 2561


รายงานราย -จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
รายละเอียดการเบิกจ่าย-เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ,ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
รายงานราย -จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดการเบิกจ่าย-เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ,ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2560
รายงานราย -จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560
รายงานราย -จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561
รายงานราย -จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561