กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

โครงสร้างกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


นางเพ็ญศรี  ชุมรุม

ผู้อำนวยการกองคลัง


ฝ่ายการเงิน

นางนงลักษณ์  คำเติม

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการเงิน


นางวิไลพร  กกเปือย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางอบเชย  นวลขาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางสุพิศ  นามแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางรำไพ  สมตน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวจีรวัลย์ ชูภิรมย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


ฝ่ายการบัญชี

นางกุลิสรา  โพธิ์เหลือง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการบัญชี


นางธนกร ปกป้อง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวศุภวิกาญน์  ภูมิสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางเกษศิรินทร์ เพิ่มทรัพย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

นายระแวง  บุญทศ
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้นางวัจนันท์  โภดทรัพย์
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางพัชรินทร์  ใจสุทธิ
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางพสุดา จิตตะยโศธร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
*ประวัติบุคลากรกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร*