กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

โครงสร้างกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


นางเพ็ญศรี  ชุมรุม

ผู้อำนวยการกองคลัง


ฝ่ายการเงิน

นางนงลักษณ์  คำเติม

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการเงิน


นางวิไลพร  กกเปือย
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ


นางอบเชย  นวลขาว
นักวิชาการเงินและบัญชชำนาญการ


นางสุพิศ  นามแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางรำไพ  สมตน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน


ฝ่ายการบัญชี

นางกุลิสรา  โพธิ์เหลือง

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้
ฝ่ายการบัญชี


นางธนกร .ยาวะโนภาส
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ


นางสาวศุภวิกาญน์  ภูมิสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ


ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

นายระแวง  บุญทศ
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้นางวัจนันท์  โภดทรัพย์
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางพัชรินทร์  ใจสุทธิ
นักวิชาการคลังชำนาญการ


ҧش Եȸ
ҾѡҹáûԺѵԧҹ
*ประวัติบุคลากรกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร*